Tiếng Việt

Async đang chờ gì trong JavaScript? | Hướng dẫn JavaScript

Async đang chờ gì trong JavaScript? Async & Await Keywords được sử dụng để vận hành các hoạt động không đồng bộ tốt hơn so với những lời hứa truyền thống trong JavaScript.
tháng 3 8, 2023 · 6 phút · muhammadmustafa