Tiếng Việt

Top 5 giấy phép nguồn mở được OSI-phê duyệt phổ biến nhất năm 2021

Giấy phép phần mềm nguồn mở là hợp đồng pháp lý giữa người tạo và người dùng để sửa đổi và chia sẻ mã phần mềm. Cho phép xem xét giấy phép nguồn mở phổ biến
tháng 9 23, 2021 · 10 phút · yasir saeed