Tiếng Việt

Cách thiết lập phần mềm sao lưu nguồn mở Restic trên Ubuntu

Lấy sao lưu với phần mềm sao lưu nguồn mở và lưu trữ nó tại địa phương hoặc trên các phụ trợ bên ngoài. RESTIC là đa nền tảng và hỗ trợ nhiều loại lưu trữ.
tháng 7 9, 2021 · 8 phút · Masood Anwer