فارسی

DOM در JavaScript چیست؟ | مدل شیء

DOM در JavaScript چیست؟ این راهنما مدل شیء سند ، خصوصیات DOM ، سطح DOM و نحوه دسترسی به عناصر DOM را نشان می دهد.
مارس 10, 2023 · 6 دقیقه · muhammadmustafa